Οι ολοκληρωμένες υπηρεσίες ελέγχων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κατά HD384:

Περισσότερα

Σύμφωνα με το πρότυπο HD384 θα πρέπει να διενεργούνται οπτικά ελέγχοι, δοκιμές & μετρήσεις στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις

Ασφάλεια Εγκαταστάσεων

>>

>>

Πιστοποιήσεις

Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

Οι ολοκληρωμένες υπηρεσίες ελέγχων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κατά HD384:

Περισσότερα

Σύμφωνα με το πρότυπο HD384 θα πρέπει να διενεργούνται οπτικά ελέγχοι, δοκιμές & μετρήσεις στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις

Νομοθεσία

Νομοθεσία

Σύμφωνα με τον νόμο περί ασφάλειας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (Φ.7.5/1816/86) ο κάθε ιδιοκτήτης-χρήστης της ηλεκτρολογικής εγκατάσταση υποχρεούται να πιστοποιήσει την καλή λειτουργία και κατάσταση της εγκατάστασης βάση του προτύπου HD384. Οι έλεγχοι αυτοί αφορούν κάθε εγκατάσταση του ξενοδοχείου (π.χ. δωμάτια, λεβητοστάσια μηχανοστάσια, κουζίνες, γραφεία κλπ). Οι έλεγχοι γίνονται τόσο στους ηλ. πίνακες, όσο και στα καλώδια αλλά και τις ηλ. συσκευές κάθε χώρου. Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του προτύπου άλλα και η συμπλήρωση των πρωτοκόλλων που επισυνάπτονται είναι υποχρεωτική.

Νομοθεσία
Σύμφωνα με τον νόμο περί ασφάλειας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (Φ.7.5/1816/86) ο κάθε ιδιοκτήτης-χρήστης της ηλεκτρολογικής εγκατάσταση υποχρεούται να πιστοποιήσει την καλή λειτουργία και κατάσταση της εγκατάστασης βάση του προτύπου HD384. Οι έλεγχοι αυτοί αφορούν κάθε εγκατάσταση του ξενοδοχείου (π.χ. δωμάτια, λεβητοστάσια μηχανοστάσια, κουζίνες, γραφεία κλπ). Οι έλεγχοι γίνονται τόσο στους ηλ. πίνακες, όσο και στα καλώδια αλλά και τις ηλ. συσκευές κάθε χώρου. Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του προτύπου άλλα και η συμπλήρωση των πρωτοκόλλων που επισυνάπτονται είναι υποχρεωτική.

Συμμόρφωση

Με σκοπό την εξασφάλιση και τη διατήρηση της αξιοπιστίας και ασφάλειας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, πρέπει να διενεργούνται αρχικός έλεγχος και επανέλεγχοι, σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις και τη μεθοδολογία του προτύπου. Ο αρχικός έλεγχος πρέπει να πραγματοποιείται πριν από την πρώτη ηλεκτροδότηση κάθε εγκατάστασης ή μετά από σοβαρή τροποποίηση της. Ο επανέλεγχος θα πρέπει να διενεργείται σε χρονικά διαστήματα, ανάλογα με την εγκατάσταση, ως εξής:

 • για κατοικίες και ανάλογους χώρους, τουλάχιστον κάθε 14 χρόνια
 • για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους με εύφλεκτα υλικά, τουλάχιστον κάθε 2 χρόνια
 • για όλες τις παραπάνω κατηγορίες εφόσον η εγκατάσταση πληγεί από θεομηνίες (πλημμύρες, σεισμούς)
 • για επαγγελματικές εγκαταστάσεις στο ύπαιθρο (μαρίνες, πισίνες, κάμπινγκ) τουλάχιστον κάθε 1 χρόνο και σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης, πριν την επανασύνδεση
 • για κατοικίες και ανάλογους χώρους, τουλάχιστον κάθε 14 χρόνια
 • για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους με εύφλεκτα υλικά, τουλάχιστον κάθε 2 χρόνια
 • για όλες τις παραπάνω κατηγορίες εφόσον η εγκατάσταση πληγεί από θεομηνίες (πλημμύρες, σεισμούς)
 • για επαγγελματικές εγκαταστάσεις στο ύπαιθρο (μαρίνες, πισίνες, κάμπινγκ) τουλάχιστον κάθε 1 χρόνο και σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης, πριν την επανασύνδεση

Έλεγχοι Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων κατα HD 384

 • Έλεγχοι Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων HD 384 Έλεγχο της συμμόρφωσης της εγκατάστασης με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 και της σχετικής νομοθεσίας (Υ.Α. Φ.7.5/1816/88/27.2.2004, Υ.Α.ΦΑ΄50/12081/642/26.7.2006, Υ.Α. Φ.50/503/168/19.04.2011). Έκδοση πιστοποιητικού συμμόρφωσης μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση των ελέγχων.
 • Θερμογράφηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Ο έλεγχος πραγματοποιείται από πιστοποιημένους θερμογράφους.
 • Έλεγχοι και μετρήσεις στη Μέση και Υψηλή Τάση (Μ/Σ, διακόπτες, αποζεύκτες, προστασίες, γειώσεις, καλώδια).
 • Εύρεση σφαλμάτων ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.
 • Πραγματογνωμοσύνες
 • Ειδικές μετρήσεις στη μέση και υψηλή τάση.
 • Eκπαίδευση πάνω στις απαιτήσεις του προτύπου HD 384, στις μεθοδολογίες και τα όργανα ελέγχου.
Συμμόρφωση
Με σκοπό την εξασφάλιση και τη διατήρηση της αξιοπιστίας και ασφάλειας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, πρέπει να διενεργούνται αρχικός έλεγχος και επανέλεγχοι, σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις και τη μεθοδολογία του προτύπου. Ο αρχικός έλεγχος πρέπει να πραγματοποιείται πριν από την πρώτη ηλεκτροδότηση κάθε εγκατάστασης ή μετά από σοβαρή τροποποίηση της. Ο επανέλεγχος θα πρέπει να διενεργείται σε χρονικά διαστήματα, ανάλογα με την εγκατάσταση, ως εξής:

 • για κατοικίες και ανάλογους χώρους, τουλάχιστον κάθε 14 χρόνια
 • για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους με εύφλεκτα υλικά, τουλάχιστον κάθε 2 χρόνια
 • για όλες τις παραπάνω κατηγορίες εφόσον η εγκατάσταση πληγεί από θεομηνίες (πλημμύρες, σεισμούς)
 • για επαγγελματικές εγκαταστάσεις στο ύπαιθρο (μαρίνες, πισίνες, κάμπινγκ) τουλάχιστον κάθε 1 χρόνο και σε
  περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης, πριν την επανασύνδεση
 • για κατοικίες και ανάλογους χώρους, τουλάχιστον κάθε 14 χρόνια
 • για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους με εύφλεκτα υλικά, τουλάχιστον κάθε 2 χρόνια
 • για όλες τις παραπάνω κατηγορίες εφόσον η εγκατάσταση πληγεί από θεομηνίες (πλημμύρες, σεισμούς)
 • για επαγγελματικές εγκαταστάσεις στο ύπαιθρο (μαρίνες, πισίνες, κάμπινγκ) τουλάχιστον κάθε 1 χρόνο και σε
  περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης, πριν την επανασύνδεση

Έλεγχοι Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων κατα HD 384
 • Έλεγχοι Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων HD 384 Έλεγχο της συμμόρφωσης της εγκατάστασης με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 και της σχετικής νομοθεσίας (Υ.Α. Φ.7.5/1816/88/27.2.2004, Υ.Α.ΦΑ΄50/12081/642/26.7.2006, Υ.Α. Φ.50/503/168/19.04.2011). Έκδοση πιστοποιητικού συμμόρφωσης μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση των ελέγχων.
 • Θερμογράφηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Ο έλεγχος πραγματοποιείται από πιστοποιημένους θερμογράφους.
 • Έλεγχοι και μετρήσεις στη Μέση και Υψηλή Τάση (Μ/Σ, διακόπτες, αποζεύκτες, προστασίες, γειώσεις, καλώδια).
 • Εύρεση σφαλμάτων ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.
 • Πραγματογνωμοσύνες.
 • Ειδικές μετρήσεις στη μέση και υψηλή τάση.

Μέτρα προστασίας από ηλεκτροπληξία

 • Εγκατάσταση ρελέ διαφυγής σε κάθε ηλεκτρολογικό πίνακα (30mAσε τελικούς καταναλωτές)
 • Εγκατάσταση αγείωτων ισοδυναμικών συνδέσεων μεταξύ ταυτόχρονα προσιτών αγώγιμων μερών (π.χ. μεταλλικοί σωλήνες κλιματισμού, ύδρευσης κ.λ.π.)
 • Κάλυψη όλων των ενεργών μερών της εγκατάστασης (π.χ. τοποθέτηση μετώπης, καλυμμάτων, πόρτας πίνακα, συνδέσεις αγωγών μέσα σε στεγανά κυτία, αποκατάσταση ή αντικατάσταση φθαρμένων καλωδίων, κάλυψη φωτιστικών σωμάτων, ορθή τοποθέτηση και κάλυψη ρευματοδοτών και διακοπτών φωτισμού κ.λ.π)
 • Τοποθέτηση υλικών με σωστό βαθμό προστασίας ανάλογα με το χώρο (π.χ. τοποθέτηση στεγανών φωτιστικών, πινάκων, διακοπτών κ.λ.π.)
 • Τοποθέτηση καλυμμάτων σε εύθραυστα ηλεκτρολογικά υλικά π.χ. ηλεκτρικούς λαμπτήρες
 • Τοποθέτηση αγωγού προστασίας σε όλους τους καταναλωτές που διαθέτουν υποδοχή γείωσης
 • Χρήση κυκλωμάτων SELF και PELVμε κατάλληλες διατάξεις προστασίας
 • Εγκατάσταση μετασχηματιστή απομόνωσης σύμφωνα με τον ΕΛΟΤ ΕΝ 60742
 • Αφαίρεση γείωσης σε κυκλώματα SELF
 • Εγκατάσταση διαφορικού ρελέ απόκρισης 300mA στις γραμμές τροφοδοσίας των υποπινάκων
 • Τοποθέτηση πυράντοχων υλικών δίπλα σε πηγές θερμότητας (π.χ. εγκατάσταση καλωδίων σιλικόνης δίπλα σε ψησταριές, τα ηλεκτρολογικά υλικά να μην τοποθετούνται πάνω σε εύφλεκτα υλικά π.χ. καλώδια πάνω σε ξύλο κ.λ.π.)
 • Τοποθέτηση καλυμμάτων σε εύθραυστα ηλεκτρολογικά υλικά π.χ. ηλεκτρικούς λαμπτήρες
 • Καθαρισμός ηλεκτρολογικών υλικών από βρωμιά σκόνες π.χ. σκονισμένα φωτιστικά, λερωμένοι από λίπη πίνακες, λόγω χειρισμού κ.λ.π.
 • Εγκατάσταση θερμικού σε κινητήρες και συσκευές παραγωγής ΖΝΧ (π.χ. λέβητες)

Μέτρα προστασίας από πυρκαγιά

Λοιπές Μετρήσεις
Δοκιμές & Μετρήσεις
Πρόσβαση και χειρισμός
Συνδέσεις
Αναγνώριση Αγωγών
Όργανα Προστασίας
Επιλογή Υλικού
Λήψη μέτρων

Επιλογή και ρύθμιση διατάξεων προστασίας

 • Η επιλογή της διάταξης προστασίας (π.χ. ασφάλειας, μικροαυτόματου κ.λ.π.) πρέπει να μην είναι μεγαλύτερη από τη μέγιστη επιτρεπόμενη
 • Επιλογή των κατάλληλων τύπων διαφορικού διακόπτη και ορθή τοποθέτηση αυτών σε περίπτωση που έχουν τοποθετηθεί περισσότεροι του ενός.
 • Σωστή ρύθμιση των αυτομάτων ισχύος
 • Σωστή επιλογή των χαρακτηριστικών των μικροαυτόματων (π.χ. Β στο φωτισμό, Cσε κινητήρες κ.λ.π.)
 • Αντοχή των μικροαυτόματων ή των ασφαλειών στα ρεύματα βραχυκυκλώσεων.
 • Προστασία του διαφορικού ρελέ από τη γενική ασφάλεια (το ρελέ πρέπει να έπεται της γενικής ασφάλειας)
 • Στο χώρο του λουτρού έχει εγκατασταθεί το σωστό υλικό κατάλληλης προστασίας και στο σωστό σημείο βάση των ζωνών που ορίζονται με το πρότυπο HD384
 • Στους εξωτερικούς χώρους (π.χ. βεράντες, κήπους κ.λ.π.) έχουν εγκατασταθεί τα κατάλληλα υλικά με τον σωστό δείκτη προστασίας

Επιλογή υλικού βάση εξωτερικών επιδράσεων

 • Κατάλληλη διατομή του καλωδίου ανάλογα με την πτώση τάσης στη γραμμή (δεν πρέπει να υπερβαίνει το 4%) και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου.
 • Ο συρμάτινος αγωγός πρέπει να είναι από το ίδιο υλικό σε όλο το μήκος της γραμμής.

Επιλογή διατομών

Δοκιμές & Μετρήσεις
Πρόσβαση και χειρισμός
Συνδέσεις
Αναγνώριση Αγωγών
Όργανα Προστασίας
Επιλογή Υλικού
Λήψη μέτρων
Λοιπές Μετρήσεις

Όργανα διακοπής και απομόνωσης

 • Η επιλογή της διάταξης προστασίας (π.χ. ασφάλειας, μικροαυτόματου κ.λ.π.) πρέπει να μην είναι μεγαλύτερη από τη μέγιστη επιτρεπόμενη
 • Επιλογή των κατάλληλων τύπων διαφορικού διακόπτη και ορθή τοποθέτηση αυτών σε περίπτωση που έχουν τοποθετηθεί περισσότεροι του ενός.
 • Σωστή ρύθμιση των αυτομάτων ισχύος
 • Σωστή επιλογή των χαρακτηριστικών των μικροαυτόματων (π.χ. Β στο φωτισμό, Cσε κινητήρες κ.λ.π.)
 • Αντοχή των μικροαυτόματων ή των ασφαλειών στα ρεύματα βραχυκυκλώσεων.
 • Προστασία του διαφορικού ρελέ από τη γενική ασφάλεια (το ρελέ πρέπει να έπεται της γενικής ασφάλειας)
Δοκιμές & Μετρήσεις
Πρόσβαση και χειρισμός
Συνδέσεις
Αναγνώριση Αγωγών
Όργανα Προστασίας
Επιλογή Υλικού
Λήψη μέτρων
Λοιπές Μετρήσεις

Αναγνώριση αγωγών Ν & ΡΕ

Δυνατότητα αναγνώρισης κυκλωμάτων

 • Ο αγωγός προστασίας (κίτρινος-πράσινος) δεν χρησιμοποιείται ως ενεργός αγωγός ή ουδέτερος
 • Ο ουδέτερος (ανοιχτό μπλε) δεν χρησιμοποιείται ως ενεργός αγωγός
 • Περιγραφή για κάθε ραγουλικό πίνακα
 • Τοποθέτηση ενδεικτικών λυχνιών για κάθε φάση
 • Αποκατάσταση συρμάτωσης εντός και εκτός πίνακα ώστε να μπορεί να γίνεται εύκολα αναγνώριση κυκλώματος
Δοκιμές & Μετρήσεις
Πρόσβαση και χειρισμός
Συνδέσεις
Αναγνώριση Αγωγών
Όργανα Προστασίας
Επιλογή Υλικού
Λήψη μέτρων
Λοιπές Μετρήσεις

Κύρια & συμπληρωματικές ισοδυναμικές συνδέσεις

Επιλογή υλικού βάση εξωτερικών επιδράσεων

 • Έλεγχος συνδέσεων του κυρίου αγωγού προστασίας, του αγωγού γείωσης και των αγώγιμων ξένων στοιχείων στο χώρο (π.χ. μεταλλικοί σωλήνες, οπλισμός κ.λ.π.)
 • Έλεγχος στερέωσης και πρόσβασης των ισοδυναμικών συνδέσεων
 • Έλεγχος των ισοδυναμικών συνδέσεων στα λουτρά

Σχέδια, διαγράμματα, πινακίδα δοκιμής RCD

 • Μονογραμμικό σχέδιο πίνακα
 • Πινακίδα δοκιμής του ρελέ διαφυγής
 • Ετικέτα κολλημένη στον πίνακα που να αναφέρει ημερομηνία ελέγχου ή επανελέγχου και το όνομα του υπεύθυνου εγκατάστασης
 • Στο χώρο του λουτρού έχει εγκατασταθεί το σωστό υλικό κατάλληλης προστασίας και στο σωστό σημείο βάση των ζωνών που ορίζονται με το πρότυπο HD384
 • Στους εξωτερικούς χώρους (π.χ. βεράντες, κήπους κ.λ.π.) έχουν εγκατασταθεί τα κατάλληλα υλικά με τον σωστό δείκτη προστασίας
Δοκιμές & Μετρήσεις
Πρόσβαση και χειρισμός
Συνδέσεις
Αναγνώριση Αγωγών
Όργανα Προστασίας
Επιλογή Υλικού
Λήψη μέτρων
Λοιπές Μετρήσεις

Δυνατότητα πρόσβασης και χειρισμών

 • Κάθε συσκευή κατανάλωσης , για την οποία χρειάζεται να υπάρχει δυνατότητα χειρισμού της, πρέπει να ελέγχεται από κατάλληλη διάταξη χειρισμού (π.χ. διακόπτης)
 • Οι διατάξεις χειρισμού πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμες από τον χειριστή. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει σήμανση στους διακόπτες αυτούς "Ο" για την ανοιχτή επαφή και "Ι" για την κλειστή. Ο χειρισμός τους θα πρέπει να πραγματοποιείται με μια χειροκίνητη ενέργεια. Οι διατάξει αυτές θα πρέπει να σημαίνονται και να προστατεύονται κατάλληλα ώστε να μην είναι δυνατό το χωρίς πρόθεση κλείσιμό τους. Τα μέσα χειρισμού μπορεί να είναι πολυπολικοί διακόπτες, διακόπτες ισχύος ή διακόπτες που ελέγχουν επαφές.
 • Τα μέσα χειρισμού των διατάξεων επείγουσας διακοπής ή κράτησης θα πρέπει να έχουν κόκκινο χρώμα σε κίτρινο φόντο και να επισημαίνονται. Τα μέσα αυτά θα πρέπει να μπορούν να μανδαλώνονται στη θέση διακοπής ή κράτησης, ενώ η απομανδάλωσή τους δεν επιτρέπεται να ενεργοποιεί, χωρίς άλλο χειρισμό, το αντίστοιχο τμήμα της εγκατάστασης. Τα μέσα χειρισμού μπορεί να είναι διακόπτες στο κύριο κύκλωμα ή κομβία πίεσης στο βοηθητικό
 • Αν χρησιμοποιούνται βοηθητικές διατάξεις π.χ. ρελέ για το άνοιγμα/κλείσιμο των επαφών χειρισμού, θα πρέπει το άνοιγμα των επαφών να πραγματοποιείται με την απενεργοποίηση των πηνίων των ρελέ.
Δοκιμές & Μετρήσεις
Πρόσβαση και χειρισμός
Συνδέσεις
Αναγνώριση Αγωγών
Όργανα Προστασίας
Επιλογή Υλικού
Λήψη μέτρων
Λοιπές Μετρήσεις

Έλεγχοι, δοκιμές πολικότητας

Κατεύθυνση φοράς των 3φ κινητήρων

 • Διαπίστωση σωστής συνδεσμολογίας των φάσεων στις κλέμες του κινητήρα (Σήμανση των φάσεων)

Κατεύθυνση πεδίου φοράς 3φ πριζών

 • Διαπιστώνεται η διαδοχή φάσεων στις τριφασικές πρίζες

Δοκιμές διακοπής και απομόνωσης

 • Δοκιμή και έλεγχος ασφαλιστικών διατάξεων όπως μικροαυτόματων, ασφαλειών, επιτηρητών τάσης, αντικεραυνικών και προστασίας κρουστικών υπερτάσεων, διατάξεων απομώνωνσης, διακοπής ή κράτησης (π.χ. διακόπτες εντός πινάκων, κομβία έκτακτης ανάγκης κ.λ.π.)

Δοκιμές λειτουργίας

 • Δοκιμή και έλεγχος λειτουργίας ενδεικτικών λυχνιών, μέσων οπτικής σήμανσης, μέσων ηχητικής σήμανσης, φωτισμού ασφαλείας, συστήματος πυρανίχνευσης, ασφαλείας και συναγερμού, UPS, αλληλομανδαλώσεων
 • Θα πρέπει να εξετάζεται αν υπάρχουν ανεπίτρεπτες αποζεύξεις ουδετέρου σε μονοφασικές εγκαταστάσεις
 • Εξακρίβωση του L και Ν αγωγού σε συσκευές όπου χρειάζεται

Δοκιμές λειτουργίας διατάξεων διαφορικού ρεύματος

 • Έλεγχος διαφορικού ρεύματος λειτουργίας
 • Έλεγχος συνδεσμολογίας αγωγών επί της διάταξης
 • Έλεγχος επιλεκτικότητας σε περίπτωση που συνδέονται σε σειρά πλέον της μιας διάταξης διαφορικού ρεύματος
 • Έλεγχος συνδεσμολογίας αγωγών επί της διάταξης
 • Έλεγχος ύπαρξης πινακίδας οδηγιών δοκιμής προς τον χρήστη της εγκατάστασης
 • Επιγραφή δοκιμής ανά εξάμηνο στην περίπτωση όπου δεν υπάρχει άλλη απαίτηση από τον κατασκευαστή
 • Έλεγχος ύπαρξης μη επιτρεπτού μέσου παράκαμψης (By-pass)
Δοκιμές & Μετρήσεις
Πρόσβαση και χειρισμός
Συνδέσεις
Αναγνώριση Αγωγών
Όργανα Προστασίας
Επιλογή Υλικού
Λήψη μέτρων
Λοιπές Μετρήσεις

Συνέχεια αγωγών προστασίας & συνδέσεις κύριας και συμπλ. ισοδυναμικής σύνδ. και μέτρηση γείωσης

 • Κάθε συσκευή κατανάλωσης , για την οποία χρειάζεται να υπάρχει δυνατότητα χειρισμού της, πρέπει να ελέγχεται από κατάλληλη διάταξη χειρισμού (π.χ. διακόπτης)
 • Οι διατάξεις χειρισμού πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμες από τον χειριστή. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει σήμανση στους διακόπτες αυτούς "Ο" για την ανοιχτή επαφή και "Ι" για την κλειστή. Ο χειρισμός τους θα πρέπει να πραγματοποιείται με μια χειροκίνητη ενέργεια. Οι διατάξει αυτές θα πρέπει να σημαίνονται και να προστατεύονται κατάλληλα ώστε να μην είναι δυνατό το χωρίς πρόθεση κλείσιμό τους. Τα μέσα χειρισμού μπορεί να είναι πολυπολικοί διακόπτες, διακόπτες ισχύος ή διακόπτες που ελέγχουν επαφές.

Λοιπές ηλεκτρικές μετρήσεις

 • Κάθε συσκευή κατανάλωσης , για την οποία χρειάζεται να υπάρχει δυνατότητα χειρισμού της, πρέπει να ελέγχεται από κατάλληλη διάταξη χειρισμού (π.χ. διακόπτης)
 • Οι διατάξεις χειρισμού πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμες από τον χειριστή. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει σήμανση στους διακόπτες αυτούς "Ο" για την ανοιχτή επαφή και "Ι" για την κλειστή. Ο χειρισμός τους θα πρέπει να πραγματοποιείται με μια χειροκίνητη ενέργεια. Οι διατάξει αυτές θα πρέπει να σημαίνονται και να προστατεύονται κατάλληλα ώστε να μην είναι δυνατό το χωρίς πρόθεση κλείσιμό τους. Τα μέσα χειρισμού μπορεί να είναι πολυπολικοί διακόπτες, διακόπτες ισχύος ή διακόπτες που ελέγχουν επαφές.
Δοκιμές & Μετρήσεις
Πρόσβαση και χειρισμός
Συνδέσεις
Αναγνώριση Αγωγών
Όργανα Προστασίας
Επιλογή Υλικού
Λήψη μέτρων
Λοιπές Μετρήσεις

Λήψη Μέτρων

  Μέτρα προστασίας από ηλεκτροπληξία

 • Εγκατάσταση ρελέ διαφυγής σε κάθε ηλεκτρολογικό πίνακα (30mAσε τελικούς
  καταναλωτές)
 • Εγκατάσταση αγείωτων ισοδυναμικών συνδέσεων μεταξύ ταυτόχρονα προσιτών
  αγώγιμων μερών (π.χ. μεταλλικοί σωλήνες κλιματισμού, ύδρευσης κ.λ.π.)
 • Κάλυψη όλων των ενεργών μερών της εγκατάστασης (π.χ. τοποθέτηση μετώπης,
  καλυμμάτων, πόρτας πίνακα, συνδέσεις αγωγών μέσα σε στεγανά κυτία,
  αποκατάσταση ή αντικατάσταση φθαρμένων καλωδίων, κάλυψη φωτιστικών
  σωμάτων, ορθή τοποθέτηση και κάλυψη ρευματοδοτών και διακοπτών φωτισμού
  κ.λ.π)
 • Τοποθέτηση υλικών με σωστό βαθμό προστασίας ανάλογα με το χώρο (π.χ.
  τοποθέτηση στεγανών φωτιστικών, πινάκων, διακοπτών κ.λ.π.)
 • Τοποθέτηση καλυμμάτων σε εύθραυστα ηλεκτρολογικά υλικά π.χ. ηλεκτρικούς
  λαμπτήρες
 • Τοποθέτηση αγωγού προστασίας σε όλους τους καταναλωτές που διαθέτουν υποδοχή γείωσης
 • Χρήση κυκλωμάτων SELF και PELVμε κατάλληλες διατάξεις προστασίας

  Μέτρα προστασίας από πυρκαγιά

 • Εγκατάσταση μετασχηματιστή απομόνωσης σύμφωνα με τον ΕΛΟΤ ΕΝ 60742
 • Αφαίρεση γείωσης σε κυκλώματα SELF
 • Εγκατάσταση διαφορικού ρελέ απόκρισης 300mA στις γραμμές τροφοδοσίας των
  υποπινάκων
 • Τοποθέτηση πυράντοχων υλικών δίπλα σε πηγές θερμότητας (π.χ. εγκατάσταση
  καλωδίων σιλικόνης δίπλα σε ψησταριές, τα ηλεκτρολογικά υλικά να μην
  τοποθετούνται πάνω σε εύφλεκτα υλικά π.χ. καλώδια πάνω σε ξύλο κ.λ.π.)
 • Τοποθέτηση καλυμμάτων σε εύθραυστα ηλεκτρολογικά υλικά π.χ. ηλεκτρικούς
  λαμπτήρες
 • Καθαρισμός ηλεκτρολογικών υλικών από βρωμιά σκόνες π.χ. σκονισμένα φωτιστικά,
  λερωμένοι από λίπη πίνακες, λόγω χειρισμού κ.λ.π.
 • Εγκατάσταση θερμικού σε κινητήρες και συσκευές παραγωγής ΖΝΧ (π.χ. λέβητες)

Επιλογή Υλικού

  Επιλογή και ρύθμιση διατάξεων προστασίας

 • Η επιλογή της διάταξης προστασίας (π.χ. ασφάλειας, μικροαυτόματου κ.λ.π.) πρέπει να
  μην είναι μεγαλύτερη από τη μέγιστη επιτρεπόμενη
 • Επιλογή των κατάλληλων τύπων διαφορικού διακόπτη και ορθή τοποθέτηση αυτών σε
  περίπτωση που έχουν τοποθετηθεί περισσότεροι του ενός.
 • Σωστή ρύθμιση των αυτομάτων ισχύος
 • Σωστή επιλογή των χαρακτηριστικών των μικροαυτόματων (π.χ. Β στο φωτισμό, Cσε
  κινητήρες κ.λ.π.)
 • Αντοχή των μικροαυτόματων ή των ασφαλειών στα ρεύματα βραχυκυκλώσεων.
 • Προστασία του διαφορικού ρελέ από τη γενική ασφάλεια (το ρελέ πρέπει να έπεται
  της γενικής ασφάλειας)

  Επιλογή υλικού βάση εξωτερικών επιδράσεων

 • Στο χώρο του λουτρού έχει εγκατασταθεί το σωστό υλικό κατάλληλης προστασίας και
  στο σωστό σημείο βάση των ζωνών που ορίζονται με το πρότυπο HD384
 • Στους εξωτερικούς χώρους (π.χ. βεράντες, κήπους κ.λ.π.) έχουν εγκατασταθεί τα
  κατάλληλα υλικά με τον σωστό δείκτη προστασίας

  Επιλογή διατομών

 • Κατάλληλη διατομή του καλωδίου ανάλογα με την πτώση τάσης στη γραμμή (δεν
  πρέπει να υπερβαίνει το 4%) και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου.
 • Ο συρμάτινος αγωγός πρέπει να είναι από το ίδιο υλικό σε όλο το μήκος της γραμμής.

Όργανα Προστασίας

  Όργανα διακοπής και απομόνωσης

 • Η επιλογή της διάταξης προστασίας (π.χ. ασφάλειας, μικροαυτόματου κ.λ.π.) πρέπει να
  μην είναι μεγαλύτερη από τη μέγιστη επιτρεπόμενη
 • Επιλογή των κατάλληλων τύπων διαφορικού διακόπτη και ορθή τοποθέτηση αυτών σε
  περίπτωση που έχουν τοποθετηθεί περισσότεροι του ενός.
 • Σωστή ρύθμιση των αυτομάτων ισχύος
 • Σωστή επιλογή των χαρακτηριστικών των μικροαυτόματων (π.χ. Β στο φωτισμό, Cσε
  κινητήρες κ.λ.π.)
 • Αντοχή των μικροαυτόματων ή των ασφαλειών στα ρεύματα βραχυκυκλώσεων.
 • Προστασία του διαφορικού ρελέ από τη γενική ασφάλεια (το ρελέ πρέπει να έπεται
  της γενικής ασφάλειας)

Αναγνωριση Αγωγων

  Αναγνώριση αγωγών Ν & ΡΕ

 • Ο αγωγός προστασίας (κίτρινος-πράσινος) δεν χρησιμοποιείται ως ενεργός αγωγός ή
  ουδέτερος
 • Ο ουδέτερος (ανοιχτό μπλε) δεν χρησιμοποιείται ως ενεργός αγωγός

  Δυνατότητα αναγνώρισης κυκλωμάτων

 • Περιγραφή για κάθε ραγουλικό πίνακα
 • Τοποθέτηση ενδεικτικών λυχνιών για κάθε φάση
 • Αποκατάσταση συρμάτωσης εντός και εκτός πίνακα ώστε να μπορεί να γίνεται εύκολα
  αναγνώριση κυκλώματος

Συνδέσεις

  Κύρια & συμπληρωματικές ισοδυναμικές συνδέσεις

 • Έλεγχος συνδέσεων του κυρίου αγωγού προστασίας, του αγωγού γείωσης και των
  αγώγιμων ξένων στοιχείων στο χώρο (π.χ. μεταλλικοί σωλήνες, οπλισμός κ.λ.π.)
 • Έλεγχος στερέωσης και πρόσβασης των ισοδυναμικών συνδέσεων
 • Έλεγχος των ισοδυναμικών συνδέσεων στα λουτρά

  Επιλογή υλικού βάση εξωτερικών επιδράσεων

 • Περιγραφή για κάθε ραγουλικό πίνακα
 • Στο χώρο του λουτρού έχει εγκατασταθεί το σωστό υλικό κατάλληλης προστασίας και
  στο σωστό σημείο βάση των ζωνών που ορίζονται με το πρότυπο HD384
 • Στους εξωτερικούς χώρους (π.χ. βεράντες, κήπους κ.λ.π.) έχουν εγκατασταθεί τα
  κατάλληλα υλικά με τον σωστό δείκτη προστασίας

  Σχέδια, διαγράμματα, πινακίδα δοκιμής RCD

 • Μονογραμμικό σχέδιο πίνακα
 • Πινακίδα δοκιμής του ρελέ διαφυγής
 • Ετικέτα κολλημένη στον πίνακα που να αναφέρει ημερομηνία ελέγχου ή επανελέγχου
  και το όνομα του υπεύθυνου εγκατάστασης

Πρόσβαση και χειρισμός

  Δυνατότητα πρόσβασης και χειρισμών

 • Κάθε συσκευή κατανάλωσης , για την οποία χρειάζεται να υπάρχει δυνατότητα
  χειρισμού της, πρέπει να ελέγχεται από κατάλληλη διάταξη χειρισμού (π.χ. διακόπτης)
 • Οι διατάξεις χειρισμού πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμες από τον χειριστή. Επίσης
  θα πρέπει να υπάρχει σήμανση στους διακόπτες αυτούς "Ο" για την ανοιχτή επαφή και
  "Ι" για την κλειστή. Ο χειρισμός τους θα πρέπει να πραγματοποιείται με μια
  χειροκίνητη ενέργεια. Οι διατάξει αυτές θα πρέπει να σημαίνονται και να
  προστατεύονται κατάλληλα ώστε να μην είναι δυνατό το χωρίς πρόθεση κλείσιμό τους.
  Τα μέσα χειρισμού μπορεί να είναι πολυπολικοί διακόπτες, διακόπτες ισχύος ή
  διακόπτες που ελέγχουν επαφές.

Δοκιμές & Μετρήσεις

  Έλεγχοι, δοκιμές πολικότητας

 • Θα πρέπει να εξετάζεται αν υπάρχουν ανεπίτρεπτες αποζεύξεις ουδετέρου σε
  μονοφασικές εγκαταστάσεις
 • Εξακρίβωση του L και Ν αγωγού σε συσκευές όπου χρειάζεται

  Δοκιμές λειτουργίας διατάξεων διαφορικού ρεύματος

 • Έλεγχος διαφορικού ρεύματος λειτουργίας
 • Έλεγχος συνδεσμολογίας αγωγών επί της διάταξης
 • Έλεγχος επιλεκτικότητας σε περίπτωση που συνδέονται σε σειρά πλέον της μιας
  διάταξης διαφορικού ρεύματος
 • Έλεγχος συνδεσμολογίας αγωγών επί της διάταξης
 • Έλεγχος ύπαρξης πινακίδας οδηγιών δοκιμής προς τον χρήστη της εγκατάστασης
 • Επιγραφή δοκιμής ανά εξάμηνο στην περίπτωση όπου δεν υπάρχει άλλη απαίτηση
  από τον κατασκευαστή
 • Έλεγχος ύπαρξης μη επιτρεπτού μέσου παράκαμψης (By-pass)

  Δοκιμές διακοπής και απομόνωσης

 • Δοκιμή και έλεγχος ασφαλιστικών διατάξεων όπως μικροαυτόματων, ασφαλειών,
  επιτηρητών τάσης, αντικεραυνικών και προστασίας κρουστικών υπερτάσεων, διατάξεων
  απομώνωνσης, διακοπής ή κράτησης (π.χ. διακόπτες εντός πινάκων, κομβία έκτακτης
  ανάγκης κ.λ.π.)

  Κατεύθυνση φοράς των 3φ κινητήρων

 • Διαπίστωση σωστής συνδεσμολογίας των φάσεων στις κλέμες του κινητήρα (Σήμανση των
  φάσεων)

  Κατεύθυνση πεδίου φοράς 3φ πριζών

 • Διαπιστώνεται η διαδοχή φάσεων στις τριφασικές πρίζες

  Δοκιμές λειτουργίας

 • Δοκιμή και έλεγχος λειτουργίας ενδεικτικών λυχνιών, μέσων οπτικής σήμανσης, μέσων
  ηχητικής σήμανσης, φωτισμού ασφαλείας, συστήματος πυρανίχνευσης, ασφαλείας και
  συναγερμού, UPS, αλληλομανδαλώσεων

Λοιπές Μετρήσεις

  Συνέχεια αγωγών προστασίας & συνδέσεις κύριας και συμπλ. ισοδυναμικής σύνδ. και μέτρηση γείωσης

 • Κάθε συσκευή κατανάλωσης , για την οποία χρειάζεται να υπάρχει δυνατότητα
  χειρισμού της, πρέπει να ελέγχεται από κατάλληλη διάταξη χειρισμού (π.χ. διακόπτης)
 • Οι διατάξεις χειρισμού πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμες από τον χειριστή. Επίσης
  θα πρέπει να υπάρχει σήμανση στους διακόπτες αυτούς "Ο" για την ανοιχτή επαφή και
  "Ι" για την κλειστή. Ο χειρισμός τους θα πρέπει να πραγματοποιείται με μια
  χειροκίνητη ενέργεια. Οι διατάξει αυτές θα πρέπει να σημαίνονται και να
  προστατεύονται κατάλληλα ώστε να μην είναι δυνατό το χωρίς πρόθεση κλείσιμό τους.
  Τα μέσα χειρισμού μπορεί να είναι πολυπολικοί διακόπτες, διακόπτες ισχύος ή
  διακόπτες που ελέγχουν επαφές.

  Λοιπές ηλεκτρικές μετρήσεις

 • Κάθε συσκευή κατανάλωσης , για την οποία χρειάζεται να υπάρχει δυνατότητα
  χειρισμού της, πρέπει να ελέγχεται από κατάλληλη διάταξη χειρισμού (π.χ. διακόπτης)
 • Οι διατάξεις χειρισμού πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμες από τον χειριστή. Επίσης
  θα πρέπει να υπάρχει σήμανση στους διακόπτες αυτούς "Ο" για την ανοιχτή επαφή και
  "Ι" για την κλειστή. Ο χειρισμός τους θα πρέπει να πραγματοποιείται με μια
  χειροκίνητη ενέργεια. Οι διατάξει αυτές θα πρέπει να σημαίνονται και να
  προστατεύονται κατάλληλα ώστε να μην είναι δυνατό το χωρίς πρόθεση κλείσιμό τους.
  Τα μέσα χειρισμού μπορεί να είναι πολυπολικοί διακόπτες, διακόπτες ισχύος ή
  διακόπτες που ελέγχουν επαφές.