Πιστοποιήσεις ανελκυστήρων

Περισσότερα

Οι επιθεωρήσεις των ανελκυστήρων αφορούν στη διενέργεια τόσο αρχικών όσο και περιοδικών ελέγχων για την εξασφάλιση της ασφαλούς και απρόσκοπτης λειτουργίας τους.

Ασφάλεια Εγκαταστάσεων

>>

>>

Πιστοποιήσεις

Ανελκυστήρων

Πιστοποιήσεις ανελκυστήρων

Περισσότερα

Οι επιθεωρήσεις των ανελκυστήρων αφορούν στη διενέργεια τόσο αρχικών όσο και περιοδικών ελέγχων για την εξασφάλιση της ασφαλούς και απρόσκοπτης λειτουργίας τους.

Νομοθεσία

Νομοθεσία

Οι επιθεωρήσεις των ανελκυστήρων αφορούν στη διενέργεια τόσο αρχικών όσο και περιοδικών ελέγχων για την εξασφάλιση της ασφαλούς και απρόσκοπτης λειτουργίας τους. Η εξακρίβωση της καλής κατάστασης των ανελκυστήρων από Ανεξάρτητο και Εγκεκριμένο Οργανισμό αποτελεί επίσημη νομοθεσία του Ελληνικού Κράτους, σύμφωνα με τη σχετική Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύεται στο ΦΕΚ 2604/Β/22-12-2008.

Νομοθεσία
Σύμφωνα με τον νόμο περί ασφάλειας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (Φ.7.5/1816/86) ο κάθε ιδιοκτήτης-χρήστης της ηλεκτρολογικής εγκατάσταση υποχρεούται να πιστοποιήσει την καλή λειτουργία και κατάσταση της εγκατάστασης βάση του προτύπου HD384. Οι έλεγχοι αυτοί αφορούν κάθε εγκατάσταση του ξενοδοχείου (π.χ. δωμάτια, λεβητοστάσια μηχανοστάσια, κουζίνες, γραφεία κλπ). Οι έλεγχοι γίνονται τόσο στους ηλ. πίνακες, όσο και στα καλώδια αλλά και τις ηλ. συσκευές κάθε χώρου. Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του προτύπου άλλα και η συμπλήρωση των πρωτοκόλλων που επισυνάπτονται είναι υποχρεωτική.

Συμμόρφωση

Προκειμένου να διασφαλίζεται ο ιδιοκτήτης ή διαχειριστής αλλά και οι κρατικές αρχές ότι η εγκατάσταση και η λειτουργία του ανελκυστήρα είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία και τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει θεσπίσει την πιστοποίηση των εγκαταστάσεων ανελκυστήρων από ιδιωτικούς φορείς ελέγχου. Ο εγκαταστάτης του ανελκυστήρα μπορεί να πιστοποιεί την εγκατάστασή του, μόνο εάν έχει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας που να καλύπτει τις απαιτήσεις του προτύπου ISO-9001 και της ισχύουσας νομοθεσίας από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης.

Συμμόρφωση
Προκειμένου να διασφαλίζεται ο ιδιοκτήτης ή διαχειριστής αλλά και οι κρατικές αρχές ότι η εγκατάσταση και η λειτουργία του ανελκυστήρα είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία και τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει θεσπίσει την πιστοποίηση των εγκαταστάσεων ανελκυστήρων από ιδιωτικούς φορείς ελέγχου. Ο εγκαταστάτης του ανελκυστήρα μπορεί να πιστοποιεί την εγκατάστασή του, μόνο εάν έχει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας που να καλύπτει τις απαιτήσεις του προτύπου ISO-9001 και της ισχύουσας νομοθεσίας από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης.