Πυρασφάλεια

Περισσότερα

Μελέτες Πυρασφάλειας

Μελέτες

>>

Πυρασφάλεια

Πυρασφάλεια

Περισσότερα

Μελέτες Πυρασφάλειας

Νομοθεσία

Νομοθεσία

Οριακό σηµείο για τη διάκρισή τους αυτή, Θεωρείται η ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του Π.∆. 71/1988 (Α' 32) "Κανονισµός Πυροπροστασίας Κτιρίων". Ως Υφιστάµενα κτίρια Θεωρούνται εκείνα που η οικοδοµική τους άδεια εκδόθηκε πριν από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του προαναφερόµενου Προεδρικού ∆/τος, ενώ ως νέα θεωρούνται εκείνα τα κτίρια που η οικοδοµική τους άδεια εκδόθηκε µετά την έναρξη ισχύος του Π.∆. 71/1988.

Νομοθεσία
Οριακό σηµείο για τη διάκρισή τους αυτή, Θεωρείται η ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του Π.∆. 71/1988 (Α’ 32) “Κανονισµός Πυροπροστασίας Κτιρίων”. Ως Υφιστάµενα κτίρια Θεωρούνται εκείνα που η οικοδοµική τους άδεια εκδόθηκε πριν από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του προαναφερόµενου Προεδρικού ∆/τος, ενώ ως νέα θεωρούνται εκείνα τα κτίρια που η οικοδοµική τους άδεια εκδόθηκε µετά την έναρξη ισχύος του Π.∆. 71/1988.

Κατηγορίες

Για τα κτίρια αυτά έχει εφαρµογή το Π.∆. 71/88 ‘’ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ’’ και τα οποία ανάλογα µε τη χρήση τους ταξινοµούνται στις παρακάτω κατηγορίες:

 • Κατοικίες
 • Ξενοδοχεία
 • Εκπαίδευσης
 • Γραφεία
 • Καταστήµατα
 • Χώροι συνάθροισης κοινού
 • Βιοµηχανίες- Βιοτεχνίες
 • Κτίρια Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας
 • Κτίρια Σωφρονισµού
 • Χώροι στάθµευσης οχηµάτων και πρατηρίων υγρών καυσίµων
Κατηγορίες
Για τα κτίρια αυτά έχει εφαρµογή το Π.∆. 71/88 ‘’ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ’’ και τα οποία ανάλογα µε τη χρήση τους ταξινοµούνται στις παρακάτω κατηγορίες:

 • Εστίαση στον πελάτη
 • Ηγεσία
 • Εμπλοκή των ατόμων
 • Διεγαρσιακή προσέγγιση στη διοίκηση
Κατηγορίες
 • Χώροι συνάθροισης κοινού
 • Βιοµηχανίες- Βιοτεχνίες
 • Κτίρια Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας
 • Κτίρια Σωφρονισµού
 • Χώροι στάθµευσης οχηµάτων και πρατηρίων υγρών καυσίµων