Βιομηχανικές - Βιοτεχνικές

Περισσότερα

Βιομηχανικές & Βιοτεχνικές Μελέτες

Μελέτες

>>

Βιομηχανικές - Βιοτεχνκές

Βιομηχανικές - Βιοτεχνκές

Περισσότερα

Βιομηχανικές & Βιοτεχνικές Μελέτες

Γενικά

Γενικά

Αρχιτεκτονικές, Στατικές, Οικοδομικές & Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες σύμφωνα με τις απαιτήσεις της προς εγκατάσταση δραστηριότητας. Συμπεριλαμβάνεται η διαμόρφωση των εσωτερικών χώρων των βιομηχανικών κτιρίων, ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη αξιοποίηση και η λειτουργικότητα των χώρων σύμφωνα με το διάγραμμα ροής των παραγωγικών διεργασιών και η διασφάλιση μελλοντικών αναγκών επέκτασης. Σημαντική παράμετρο στην εκπόνηση των παραπάνω μελετών αποτελούν και ειδικές κατά περίπτωση απαιτήσεις, όπως η διασφάλιση των συνθηκών υγιεινής σε βιομηχανίες τροφίμων, καθώς επίσης και η ασφάλεια των εργαζομένων.

Γενικά
Αρχιτεκτονικές, Στατικές, Οικοδομικές & Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες σύμφωνα με τις απαιτήσεις της προς εγκατάσταση δραστηριότητας. Συμπεριλαμβάνεται η διαμόρφωση των εσωτερικών χώρων των βιομηχανικών κτιρίων, ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη αξιοποίηση και η λειτουργικότητα των χώρων σύμφωνα με το διάγραμμα ροής των παραγωγικών διεργασιών και η διασφάλιση μελλοντικών αναγκών επέκτασης. Σημαντική παράμετρο στην εκπόνηση των παραπάνω μελετών αποτελούν και ειδικές κατά περίπτωση απαιτήσεις, όπως η διασφάλιση των συνθηκών υγιεινής σε βιομηχανίες τροφίμων, καθώς επίσης και η ασφάλεια των εργαζομένων.

Απαιτήσεις

Κάθε καυστήρας πρέπει να είναι εφοδιασμένος με ανθεκτική πινακίδα, τοποθετημένη σε εμφανές σημείο που θα αναφέρει:

 • Τον κατασκευαστή
 • Τον τύπο του καυστήρα
 • Το έτος κατασκευής
 • Τον αριθμό παραγωγής του εργοστασίου
 • Το είδος του κατάλληλου καυσίμου
 • Την ωριαία μέγιστη και ελάχιστη παροχή καυσίμων σε (kg/h) για υγρά καύσιμα ή (Νm3/h) για αέρια καύσιμα, σε κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης
 • Ενδείξεις για τις προδιαγραφές που τηρήθηκαν στην κατασκευή και σήματα ελέγχων και ποιότητας
Εργασίες
Με σκοπό την εξασφάλιση και τη διατήρηση της αξιοπιστίας και ασφάλειας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, πρέπει να διενεργούνται αρχικός έλεγχος και επανέλεγχοι, σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις και τη μεθοδολογία του προτύπου. Ο αρχικός έλεγχος πρέπει να πραγματοποιείται πριν από την πρώτη ηλεκτροδότηση κάθε εγκατάστασης ή μετά από σοβαρή τροποποίηση της. Ο επανέλεγχος θα πρέπει να διενεργείται σε χρονικά διαστήματα, ανάλογα με την εγκατάσταση, ως εξής:

 • Έγκριση Πειβαλλοντικών Όρων
 • Πιστοποιητικό Ενεργητικής Πυροπροστασίας
 • Κοινοποίηση ή/και Μελέτη Sevezzo
 • Μελέτη ATEX (Έγγραφο Προστασίας από εκρήξεις)
 • Άδεια Διαχείρισης (Συλλογής, Μεταφοράς, Επαξεργασίας, Αποθήκευσης, Διάθεσης κλπ.) Αποβλήτων
 • Γραπτή Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου
 • Μελέτη Ασφάλειας Τροφίμων (Μελέτη HACCP)
 • Έκθεση Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου
 • Μελέτη Κατασκευής Εξοπλισμού υπό Πίεση
 • Μελέτη Κατασκευής Ατμοσφαιρικής Δεξαμενής
 • Κοινοποίηση CLP κατά τον κανονισμό ΕΚ/1272/2008 και τις μετέπειτα τροποποίήσεις του
 • Καταχώρηση κατά τον Κανονισμό ΕΚ/1907/2006 (REACH) και τις μετέπειτα τροποποίήσεις του
 • Κανονισμό Λειτουργίας Κέντρου Επανελέγχου Πυροσβεστήρων και Δοχείων Πίεσης
 • Μελέτη Εφαρμογής κατά τον Κανονισμό 333/2011 για ορισμένους τύπους απορριμμάτων μετάλλων